Tanárok fogadalomtétele

"  Én …………………. esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú és Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök igaz Isten, hogy tanári tisztemben híven és lelkiismeretesen eljárok. Tanulmányaimat állandóan folytatom s a tudományt tehetségem szerint művelem, egyházunk törvényeit megtartom. A gondjaimra bízott tanulókat nem csak tanítom, hanem Jézus Krisztus evangéliuma szellemében nevelem, őket minden testi és erkölcsi bajtól megvédeni, református keresztyén egyházunk iránt való buzgóságra vezérelni, anyaszentegyházunk és iskolánk jólétét és virágzását előmozdítani törekszem, és minden igyekezetemmel azon leszek, hogy magamat egész életemmel Jézus Krisztus alázatos szolgájának és református keresztény anyaszentegyházunk hű tagjának bizonyítsam. Isten engem úgy segéljen!”

Diákok fogadalomtétele

 

"Én, ………………………, az igaz és élő Isten előtt fogadom, hogy a Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola tanulójához méltó módon élek.Szüleimet, tanáraimat tisztelem, tanulótársaim iránt testvéri szeretettel viselkedem. Az iskola hagyományait ápolom, rendjét megtartom.Kérem Istent, hogy életem az Ő dicsőségére, egyházam, hazám és magyar nemzetem javára szolgáljon.Isten segítsen ebben!Ámen"